На 05.11.2019, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за стартиране на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, ( CB005.2.23.022), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ партньор по проекта е Съюза на Лалапаша за предоставяне услуги по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция, а Евроклуб Жена е партньор от България. Проекта се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.
Основната цел на проекта е да търси и прилага въздействие върху големи групи от хора, чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес, към културно-историческото наследство на двете държави, разделени от границата, чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.

Пресконференцията е насочена към всички местни и регионални медии и заинтересовани страни, за да получат повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времеви график на дейностите и възможности за включване в тях.

За информация и потвърждение: тел. 046/ 66 29 39, e-mail: eu_woman@abv.bg

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на  Управляващия орган или Националния орган на Програмата.