Евроклуб Жена проведе обучение по устойчив туризъм, в рамките на изпълнение на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE – СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНА-ЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Ин-террег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът цели популяризиране на Одрин, Турция и Ямбол, България, като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече посетители в трансграничния регион и увеличаване на равнището на туристическите приходи, а също и развитието на туризма в региона, по планиран и съвместен начин.

Обучението се проведе в рамките на 15 учебни часа, 3 дни, в периода 24-26.08.2020. В обуче-нието взеха участие 10 участника, представители на туристическия сектро от региона на Ям-бол. Лектор-преподавател бе г-жа Радка Иванова– дългогодишен преподавател по туризъм и география, управител на туристическа агенция.

Целта на обучението бе да повиши информираността на представителите и заинтересованите страни на туристическия сектор, в региона на Ямбол, по темата за устойчивия туризъм. Обучението се съсредоточи върху повишаване на осведомеността, за важността от минимизиране на щетите върху околната среда, чрез контролирано използване на природните ресурси, за максимално ико-номическо въздействие, което туризмът прави, като предоставя социални ползи за местните хора. Обучението предостави платформа за обмяна на мнения и идеи, за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион – Ямбол-Одрин.