Пандемията от коронавируса през последната година засилва неравенствата между половете в Европейският съюз. Инфографиките по долу в статията представят фактите.

Социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в ЕС и отвъд него. Пандемията може да доведе до изпадането на още 47 милиона жени и момичета в бедност по света.

Миналата година бе отбелязана 25-ата годишнина от приемането на Пекинската декларация на ООН, посветена на правата на жените. Равенството на половете обаче далеч не е факт.

Индексът на Европейския институт за равенството на половете за 2020 г. показва ограничен напредък – коефициентът за ЕС е 67,9% (100% би означавало пълно равенство), но с това темпо жените в Европа ще се радват на пълно равенство след поне 60 години. Показателят за България е под средния за ЕС.

Научете какво прави Европейският парламент за равенството на половете.

 Повече жени, отколкото мъже са на  предна линия в  борбата с COVID-19

От 49-те милиона заети в сектора на оказване на грижи в ЕС около три четвърти са жени. Те са сред хората, в които са в най-голяма степен изложени на вируса.

Най-голям е дисбалансът в Латвия, където 88% от работещите в здравеопазването са жени. В България делът на жените в този сектор е 76%, колкото е и в ЕС като цяло.

Жените са мнозинство от заетите и в други сектори, които останаха отворени по време на пандемията – например, в сектора на продажбите и при грижите за деца. Около 82% от касиерите в ЕС са жени; делът им сред чистачите по домовете достига 95%.

Мнозинството от работещите в сектора на полагането на грижи и сектора на продажбите в ЕС са жени

По-голяма несигурност на работните места

Около 84% от работещите жени са заети в сектора на услугите, който беше силно засегнат от кризата с COVID-19. Това означава, че рисковете част от тях да загубят работните си места са по-големи. Ограниченията повлияха и на други професии с висок дял на жените – например, предучилищни грижи, секретарска и домакинска работа.

Над 30% от жените работят на непълен работен ден; много жени са заети и в неформалната икономика, в която липсва защита на трудовите и осигурителните права. Ако дете или възрастен роднина се разболее, грижите обикновено падат на плещите на жените. Затварянето на училища в кризата затрудни допълнително жените при работата от вкъщи.

Рисковете за заетостта за жените вследствие на пандемията са по-големи

Научете повече за неравенството в заплащането на труда на мъжете и жените и за усилията на Парламента по проблема.

Засилване на насилието спрямо жените

Около 50 жени в ЕС губят живота си всяка седмица вследствие на домашно насилие. Нещата се влошиха допълнително по време на пандемията, а ограниченията направиха още по-трудно за жертвите да потърсят помощ.

В същото време засиленото използване на интернет доведе до увеличаване на тормоза и насилието, основано на пола, в дигиталното пространство, както и на сексуалната експлоатация на деца и особено на момичета онлайн.

Някои страни в ЕС предприемат допълнителни мерки срещу насилието, основано на пола, по време на пандемията.

Денят на жената в Парламента

През 2021 г. Европейският парламент отбелязва Международния ден на жената с пленарен дебат на 8 март, а парламентарната комисия по права на жените организира събитие на 4 март под надслов „Силни сме: жените начело на борбата с COVID-19”.

Допълнителна информация