ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

На 06.08.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция за представяне на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ /No CB005.2.22.044/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

На пресконференцията присъстваха над 25 представители на местни и регионални медии, заинте-ресовани страни, организации-партньори и получиха повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времевия график на дейностите и възможности за включване в тях.

Водещ партньор по проекта е Асоциация на младите бизнесмени – Одрин, Турция, a партньор е Евроклуб Жена, Ямбол, България.

Проекта се реализира по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“, от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът цели популяризиране на Одрин, Турция и Ямбол, България – като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече посетители в трансграничния регион и увеличаване на равнището на туристическите приходи, а също и развитието на туризма в региона по планиран и съвместен начин. Увеличаване на туристическия капацитетът на Одрин и Ямбол ще повлияе положително на преживяванията на местните и чуждестранни туристи, които посещават региона.