Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура, жени занимаващи се с научна дейност, преподаватели, лекари, адвокати, журналисти. Целта на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е да стимулира женското предприемачество, да отстоява и утвърждава правата и интересите на жените в бизнеса, да издигне авторитета на жените в бизнеса и той да става все по-атрактивна сфера за изява, да създава работни общности между българските и европейските жени, да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, да подпомага социалната интеграция на различните слоеве от населението и тяхната личностна реализация, да защитава човешките права, да предлага на жените-предприемачи на всеки етап от кариерата им подпомагане в професионалното им израстване и в развитието на техния бизнес.

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА си сътрудничи с министерства, регионални и местни институции, за осъществяване на проекти от различен характер: обучение и запознаване със съвременните тенденции за развитие на женското предприемачество, виртуално бизнесинкубиране за начинаещи предприемачи, публично-частно партньорство, насърчаване и развитие на предприемаческата дейност на жените, мониторинг, проучвания, издигане ролята на предприемаческите ценности, равнопоставеността между половете и равните права на жените.

За изпълнение на тази задача сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА разполага с екип от специалисти в различни области – обучение, консултантски услуги, информационна дейност и маркетинг, достъп до европейско финансиране, координиране на проекти за насърчаване на женското предприемачество и равнопоставеността на жените.

Татяна Балъкчиева Председател на управителния съвет на сдружението е г-жа ТАТЯНА БАЛЪКЧИЕВА

Татяна Балъкчиева е зам.председател на Ямболска търговско-промишлена палата от 2002 и управител на Enterprise Europe Network- Ямбол от 2008. Тя има дългогодишен опит в регионалното развитие. Консултант е в областта на програми и проекти с европейско финансиране за малки и средни предприятия, както и за неправителствени организации. Тя е магистър-инженер по изчислителна техника и магистър по финанси. Притежава лиценз за финансова оценка на сгради и съоръжения. Тя е основател на сдружението Евроклуб Жена, създадено през 2006.

Мисията на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА:

 • Да сътрудничи на държавните институции, неправителствени организации, сдружения и други за подобряване на бизнес климата в България, за развитие на българската икономика и за утвърждаване на българското производство и услуги на международния пазар;
 • Да създава партньорства на национално и международно ниво с правителствени и неправителствени организации;
 • Да подпомага популяризирането и разширяването на бизнеса на своите членове;
 • Да съдейства за намиране на нови партньори и пазари в страната и чужбина;
 • Да провежда политика, насочена към приятелство и сътрудничество с другите женски организации в страната и чужбина в интерес на развитието на женското предприемачество в България;
 • Да посредничи за защита интересите на жените предприемачи на общинско, областно, регионално и национално равнище;
 • Да насърчава и активизира дейността на предприемчиви жени работодатели в България;
 • Да осъществява съвместна дейност по проекти и програми със сдружения на жени предприемачи от страната и чужбина;
 • Да информира и оказва съдействие при кандидатстване и разработване на проекти за финансирани от европейски фондове и други финансови източници;
 • Да провежда проучвания, изследвания и разработки, свързани с развитието на женското предприемачество в България;
 • Да подпомага и стимулира професионалната подготовка посредством разпространение на информация, обучителни курсове, бизнес срещи, чрез интензифициране на международните контакти.
 • Да промотира професионалното обучение и целите си чрезразпространение на информация, организирането на конференции,семинари, публикации и опреснителни курсове за по-доброто познаванена бизнес комуникацията;
 • Да провежда мероприятия за утвърждаване на духовните ценности,равнопоставеността между половете, равните права на жените,гражданското общество, образованието, науката, културата итехнологиите.

Чрез своята дейност, членове и партньори ЕВРОКЛУБ ЖЕНА си сътрудничи с всички компетентни институции с цел насърчаване на действията в подкрепа на женското предприемачество, подкрепя и си сътрудничи с частни и държавни организации на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво за издигане гласа на жените, тяхната съзидателна сила и социално- икономическа стойност, насърчава развитието на женското предприемачество и придаването на ценност на човешките и на професионалните възможности на жените.

В сдружението членуват  над 50 жени – предприемачи, жени заемащи ключови позиции в обществото, жени, окчазващи благоприятно влиание върху утвърждаването на жената в семейството и на работното място. Със своят професионален опит и познания , членовете на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА се обединиха за съвместни действия с цел увеличаване на възможностите за развитие на българската икономика на местно и регионално ниво.